Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti Wiibloo s.r.o.
IČO: 069 34 641
se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291606
(dále jen „Poskytovatel“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Poskytovatele jakožto provozovatele internetového portálu Wiibloo upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a uživatelů webové stránky https://www.wiibloo.cz/ (dále jen „Webová stránka“) v souvislosti s nabízením služeb Poskytovatele prostřednictvím Webové stránky a možností kontaktování Poskytovatele nebo učinění nezávazné poptávky těchto služeb (dále jen „Poptávka“) ze strany uživatele Webové stránky (dále jen „Objednatel“). Poptávka může být učiněna prostřednictvím formuláře v rámci Webové stránky, telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím příslušných kontaktů Poskytovatele. Pokud Objednatel neuvede jinak, má Poptávka výhradně informativní a nezávazný charakter a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 Občanského zákoníku.

1.2 Na základě Poptávky mohou Poskytovatel a Objednatel uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „Smlouva“).

1.3 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné individuálně písemně sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5 Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Objednatelem je osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“), tak i na případy, kdy Objednatelem je fyzická osoba, jež jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).

1.6 Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek

2 SLUŽBY

2.1 Služby Poskytovatele jsou poskytovány na základě Smlouvy uzavírané ohledně služeb Poskytovatele uvedených v aktuálním seznamu služeb dostupném na https://wiibloo.cz/#nasesluzby; pokud tam není stanoveno jinak, mají Služby zejména povahu: 

a) zprostředkování obchodu a služeb z různých oblastí, převážně se zaměřením na online reklamu (dále jen „Zprostředkování“),
b) vytváření a správa webových stránek, vytváření a korekce jejich obsahu (dále jen „Tvorba a správa webu“)
c) administrativní služby – zejm. skenování, kopírování, třídění a ukládání dokumentů, přepis textů, objednávky, vyřizování pošty a další (dále jen „Administrace“)

(dále společné také „Služby“)

2.2 Objednatel se zavazuje hradit za Služby odměnu dle těchto Obchodních podmínek.

2.3 Poskytovatel a Objednatel se zavazují si vzájemně poskytnout veškerou potřebnou součinnost k plnění svých závazků vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

3 REGISTRACE 

3.1 Webová stránka umožňuje, aby Objednatel prováděl Poptávky Služeb bez registrace přímo z Webové stránky.

3.2 Na základě registrace Objednatele provedené na Webové stránce se může Objednatel přihlásit k odběru newsletteru (obchodních sdělení) Poskytovatele. 

3.3 Při registraci k newsletteru Objednatel povinně vyplní následující údaje:

– jméno/příjmení/emailová adresa / telefonní číslo/PSČ.

3.4 Další práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele vyplývající ze zasílání newsletteru, včetně informací o zpracování osobních údajů, jsou uvedeny zde.

4 UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1 Veškerá prezentace Služeb uvedená na Webové stránce je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.2 Webová stránka obsahuje informace o Službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých Služeb. Rovněž obsahuje informace o nákladech spojených s poskytováním Služeb. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. K cenám se připočítává DPH v zákonné výši. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou nabízeny v rámci Webové stránky. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

4.3 Objednatel může Poptávku učinit e-mailem či telefonicky prostřednictvím kontaktů Poskytovatele uvedených na https://www.wiibloo.cz/#kontakt. Pro Poptávku Služeb může Objednatel využít rovněž příslušný formulář Poptávky na Webové stránce. Poptávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) poptávané Službě, specifikaci rozsahu a způsobu poskytování Služby,
b) termínu poskytování Služeb
c) e-mailové adrese a telefonním kontaktu,
d) fakturační adrese.

4.4 Před zasláním Poptávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Poptávky vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Poptávky. Poptávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat nezávaznou poptávku“. Po odeslání Poptávky již Objednatel nemůže měnit údaje, které vložil do Poptávky, ani opravovat chyby v Poptávce. Údaje uvedené v Poptávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. 

4.5 Při poptávání Služeb je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny uváděné údaje. Údaje uvedené Objednatelem při poptávání Služeb jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Objednatel uvede nesprávné či nepřesné údaje.

4.6 Na základě Poptávky učiní Poskytovatel Objednateli písemnou nabídku na uzavření Smlouvy (dále jen „Nabídka“), přičemž Poskytovatel není obsahem Poptávky vázán. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem (Smlouva) vzniká doručením přijetí Nabídky (akceptací) ze strany Objednatele Poskytovateli ve formě vyžadované těmito Obchodními podmínkami.

4.7 Smlouva je uzavírána v listinné podobě, případně elektronicky za užití ověřeného podpisu Objednatele. Požadavek listinné formy je dodržen i v případě výměny naskenovaného textu Smlouvy opatřeného vlastnoručními podpisy Smluvních stran či jejich zástupců. 

4.8 Smluvní strany si ve Smlouvě zejména sjednají:

a) Službu, specifikaci rozsahu a způsobu poskytování Služby,
b) termín poskytování Služby,
c) způsob předání výsledků Služby,
d) odměnu za Službu a způsob její úhrady,
e) informace o dalších nákladech spojených s poskytováním Služby.

4.9 V případě Služeb Tvorby a správy webu, jejichž obsahem je vytvoření webové stránky nebo její úpravy a opravy, si Objednatel s Poskytovatelem v rámci Smlouvy sjednají rovněž

a) akceptační zkoušky webových stránek (či jiné způsoby ověření);
b) technické podmínky konkrétních plnění (jsou-li požadovány);
c) časové rámce plnění nebo jeho jednotlivých fází (jsou-li požadovány);

4.10 V případě, že se bude potvrzení Nabídky ze strany Objednatele lišit od původní Nabídky, musí Objednatel tuto skutečnost písemně uvést. Tyto změny se budou považovat za nový návrh Nabídky s tím, že v takovém případě dojde k uzavření Smlouvy okamžikem, kdy je Objednateli doručen souhlas Poskytovatele s takto upraveným zněním Nabídky.  Jinak ke vzniku Smlouvy, potažmo povinnosti poskytnout Službu (a s tímto souvisejícím právům a povinnostem) nedojde, a to ani v případech, kdy půjde o dodatek či odchylku podstatně neměnící původní Nabídku či podmínky stanovené těmito Obchodními podmínkami.

4.11 Poskytovatel si vyhrazuje jednání o Nabídce kdykoliv přerušit nebo ukončit, ustanovení § 1729 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.12 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při činění Poptávky, případně uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.13 Uzavřením Smlouvy Objednatel stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem Poskytovatele, který je jejich součástí, a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky a zejména reklamační řád je Objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na Webové stránce.

4.14 Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Poskytovatelem v listinné nebo elektronické formě, v závislosti na způsobu jejich uzavření. Přístup k archivovaným Smlouvám má výlučně Poskytovatel.

5 ODMĚNA ZA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Objednatel se zavazuje platit Poskytovateli za Služby odměnu, jejíž výše se stanoví na základě cen jednotlivých Služeb uvedených v ceníku Služeb uvedeném na https://www.wiibloo.cz/cenik-sluzeb/, případně odměnu sjednanou individuálně ve Smlouvě (dále jen „Odměna“). 

5.2 Nebylo-li (zejména ve Smlouvě) sjednáno jinak, Odměna je splatná jednou měsíčně na základě faktury vystavené Poskytovatelem za Služby poskytnuté v uplynulém měsíci, a to do [14] dnů od doručení faktury Objednateli. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů.

5.3 K Odměně se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy. Pokud není sjednáno jinak, dnem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění se pro účely DPH rozumí poslední den v kalendářním měsíci, ve kterém bylo plnění dle této Smlouvy poskytováno.

5.4 Odměnu a případné náklady spojené s poskytováním Služby dle Smlouvy Objednatel uhradí Poskytovateli, a to jedním z následujících způsobů:

a) bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele;
b) v hotovosti oproti dokladu o zaplacení.

5.5 Není-li uvedeno výslovně jinak, zahrnuje Odměna i veškeré náklady spojené s prováděním Služeb.

5.6 V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit Odměnu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. 

6 PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

6.1 Je-li obsahem Služby dílo, pak je provedeno, je-li dokončeno a předáno Objednateli způsobem určeným ve Smlouvě, pokud není dále v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak. Nebezpečí škody přechází na Objednatele převzetím díla. K dílu a veškerým hmotným nosičům dat, které budou pro plnění Služeb využity, nabývá Objednatel vlastnické právo úplným zaplacením ceny Služeb, v rámci kterých byly tyto nosiče poskytnuty. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2599 Občanského zákoníku. Tento odstavec se obdobně použije i na výsledky Služeb, které nejsou dílem.

6.2 Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost při plnění této Smlouvy, zejména se zavazuje poskytovat Poskytovateli veškeré nutné informace a podklady nezbytné pro poskytnutí Služby a zpřístupnit Poskytovateli svá zařízení, přístup k software či jiné prostředky, pokud je to nutné k řádnému poskytnutí Služeb dle těchto Obchodních podmínek a Objednávky.

6.3 Jakékoli neposkytnutí součinnosti Objednatelem dle tohoto článku nemá vliv na plnění Poskytovatele, jestliže Poskytovatel může pokračovat s plněním svých povinností s odbornou péčí.

6.4 Lhůty od okamžiku uzavření Smlouvy, ve kterých jsou Služby poskytovány, se liší dle druhu Služeb a jsou uvedeny v nabídce jednotlivých Služeb na Webové stránce Poskytovatele a konkrétní lhůty jsou stanoveny ve Smlouvě. V případě, že Poskytovatel nebude schopen z jakýchkoli důvodů dobu poskytnutí Služby dodržet, bude kontaktovat Objednatele a informovat ho o reálném termínu poskytnutí Služby.

6.5 Objednatel souhlasí s tím, že mu Služby mohou být poskytovány prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. 

6.6 Zprostředkování

a) V rámci služeb Zprostředkování se Poskytovatel zavazuje Objednateli obstarat příležitost k uzavření určité smlouvy s třetí osobou za podmínek stanovených ve Smlouvě. Poskytovatel sám není smluvní stranou takto zprostředkované smlouvy. Za služby Zprostředkování náleží Poskytovateli Odměna dle této Smlouvy; nárok na Odměnu Poskytovateli vzniká již samotným obstaráním příležitosti, bez ohledu na to, zda bude následně smlouva mezi Objednatelem a třetí osobou, k jejímuž uzavření služba Zprostředkování směřovala, uzavřena či nikoli.

6.7 Tvorba a správa webu

a) Provedení Služby, jejímž obsahem je vytvoření nebo úprava webových stránek v rámci Tvorby a správy webu bude osvědčeno akceptačním protokolem podepsaným Poskytovatelem i Objednatelem. V případě, že Objednatel odmítne i přes výzvu Poskytovatele akceptační protokol podepsat ve lhůtě Poskytovatelem určené, ačkoli je Služba v souladu s těmito Obchodními podmínkami a Smlouvou, platí, že byla Služba řádně provedena. Smluvní strany si mohou ve Smlouvě sjednat jiný způsob potvrzení dokončení.

b) Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu po předání výsledku této Služby Poskytovatelem zkontrolovat, zda je Služba dokončena, tedy zda odpovídá Smlouvě, a případné vady vytknout Poskytovateli, nejpozději do 10 (slovy: desátého) pracovního dne ode dne zpřístupnění Služby k akceptaci. V případě, že tak Objednatel řádně a včas neučiní, platí, že Službu akceptoval ve stavu, v jakém mu byla zpřístupněna, a Služba byla tedy řádně dokončena. Smluvní strany si mohou ve Smlouvě sjednat jinak.

c) Bude-li Odměna za příslušnou Službu Tvorby a správy webu Objednatelem uhrazena, aniž by došlo k výslovné akceptaci ze strany Objednatele, platí, že Služba byla řádně a včas. V případě, že jde o uhrazení části Služby, vztahuje se toto potvrzení k dané části.

7 UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA

7.1 Pokud je jakékoliv plnění Poskytovatele dle těchto Obchodních podmínek chráněné jako nehmotný statek, např. jako autorské dílo a/nebo umělecký výkon (dále veškeré takové plnění souhrnně jen „Autorské dílo“) zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „autorský zákon“), poskytuje Poskytovatel úplným zaplacením ceny za Autorské dílo Objednateli úplatnou nevýhradní licenci k užití Autorského díla (dále jen „Licence“). 

7.2 Licence se poskytuje bez časového omezení, bez teritoriálního omezení, pouze pro účely užití Autorského díla v souladu s účelem plnění poskytovaného v rámci Služby a tomu odpovídajícím způsobem.

7.3 Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě, nebo postoupit Licenci na třetí osoby, přičemž o postoupení a osobě postupníka je Objednatel povinen Poskytovatele informovat.

7.4 Objednatel je oprávněn Autorské dílo zveřejnit, měnit a upravovat, spojit je s jiným dílem, zařadit je do díla souborného nebo dokončit nehotové Autorské dílo, pokud tak Poskytovatel z jakéhokoli důvodu neučiní. 

7.5 Úplata za poskytnutí Licence byla zahrnuta v Odměně za Službu, v rámci které bylo Autorské dílo zhotoveno.

7.6 V případě, že je plnění Poskytovatele chráněno jinými obdobnými právy duševního vlastnictví, použije se tento článek obdobně a Objednateli je k takovému plnění poskytnuta nevýhradní licence v rozsahu Licence.

7.7 Pokud je jakýkoli podklad nebo obsah poskytnutý Objednatelem Poskytovateli k poskytování Služeb chráněn jako Autorské dílo, předáním takového podkladu nebo obsahu Poskytovateli poskytuje Objednatel nevýhradní licenci k užití takového díla, a to v rozsahu potřebném pro poskytnutí Služeb ze strany Poskytovatele. Licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv a celosvětově. Poskytovatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Objednatel tímto současně uděluje souhlas Poskytovateli k postoupení licence třetí osobě. Objednatel prohlašuje, že licenci poskytuje jako bezplatnou a nemá nárok na jakoukoli odměnu v souvislosti s touto licencí. Objednatel rovněž vylučuje nárok na jakoukoli dodatečnou odměnu za poskytnutí licence k Autorskému dílu, ledaže tuto není možné dohodou stran vyloučit.

7.8 Poskytovatel je na základě licence jemu udělené Objednatelem oprávněn Autorské dílo zveřejnit, měnit, a to včetně jeho názvu a označení autora. Poskytovatel je rovněž oprávněn Autorské dílo spojit s jiným dílem, zařadit jej do díla souborného a dokončit nehotové Autorské dílo (i pomocí třetí osoby), když jej z jakéhokoli důvodu Objednatel nedokončí.

7.9 Pro vyloučení pochyb Poskytovatel a Objednatel vylučují pro licenci udělenou Poskytovateli aplikaci ustanovení § 2370 Občanského zákoníku, § 2378 až § 2382 Občanského zákoníku.

7.10 Objednatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat práva k Autorskému dílu v rozsahu nezbytném pro plnění dle těchto Obchodních podmínek, a že užití Autorského díla, které poskytuje Objednatel Poskytovateli za účelem Služeb, nepodléhá dalšímu souhlasu žádného kolektivního správce ani jiné třetí osoby. Objednatel zároveň zaručuje, že Poskytovatel v souvislosti s užitím Autorského díla dle těchto Obchodních podmínek nebude povinen hradit žádné osobě jakoukoli dodatečnou odměnu (či vyrovnávat jiný závazek). Objednatel rovněž prohlašuje, že poskytováním příslušných podkladů nebo obsahu nezasahuje do žádných práv třetí osoby. 

7.11 V případě, že podklady nebo obsah poskytnuté Objednatelem naplňují znaky některého ze zákonem chráněných nehmotných statků, řídí se právní vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem z toho vyplývající přednostně zásadami stanovenými pro užití Autorského díla poskytnutého Objednatelem ze strany Poskytovatele v tomto článku Obchodních podmínek, zejména pokud se jedná o právo na využití obsahu Poskytovatelem a o odměnu za udělení takového práva. 

7.12 Objednatel bude na své vlastní náklady bránit Poskytovatele proti veškerým nárokům třetích stran uplatňovaných vůči Poskytovateli nebo jeho klientům či obchodním partnerům v souvislosti s porušením práv duševního vlastnictví. Objednatel musí odškodnit Poskytovatele, popř. jeho klienty či obchodní partnery, a musí jim nahradit veškerou takto vzniklou újmu a náklady související se soudními rozhodnutími, které vyplývají z takového porušení, jakož i další s tím související náklady.     

7.13 Objednatel se dále zavazuje, že zajistí výměnu nebo takovou opravu plnění, aby nedošlo k porušení práv třetích osob, nebo že bezúplatně získá pro Poskytovatele veškerá práva (jde-li o autorská práva, pak zajistí výkon těchto práv Poskytovatele dle tohoto článku Obchodních podmínek), aby mohl pokračovat ve využívání daného plnění v té formě, v níž zavdala třetí straně příčinu k uplatnění nároku. 

8 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1 Práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele související s právy z vadného plnění jsou upraveny v Reklamačním řádu Poskytovatele, který je dostupný zde.

9 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za užívání výsledků Služeb způsobem, který je nesprávný nebo není v souladu s jejich účelem, nebo za žádné případné problémy Objednatele při užívání výsledků Služby nebo jeho částí vzniklých zejména v důsledku selhání nebo chyb zařízení Objednatele.

9.2 Poskytovatel není ve vztahu Objednateli, který je Spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

10 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Informace o zpracování osobních údajů Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který je dostupný zde

11 UKONČENÍ SMLOUVY

11.1 Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

a) Objednatel, který je Spotřebitelem, výslovně souhlasí s tím, aby mu byla Služba poskytována ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od Smlouvy podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku, a bere na vědomí, že z toho důvodu nemá právo odstoupit od Smlouvy dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku.

11.2 Odstoupení od Smlouvy Podnikatelem

a) Objednatel, který je Podnikatelem, může od Smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených v Reklamačním řádu Poskytovatele. 

11.3 V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 11.2 Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. 

11.4 Pokud si Smluvní strany ve Smlouvě nesjednají jinak a připouští-li to povaha Smlouvy, mají obě Smluvní strany možnost ukončit Smlouvu písemnou výpovědí, přičemž k ukončení Smlouvy dojde uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, která začne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

11.5 Smluvní strany si v případě ukončení Smlouvy nebudou vracet poskytnuté plnění. 

11.6 Další případné možnosti ukončení Smlouvy budou sjednány ve Smlouvě.

 

12 ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1 V případě, že dojde mezi Objednatelem, který je Spotřebitelem, a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel – Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz nebo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., adresa: Pod altánem 99/103, Strašnice, 100 00 Praha 10, webová stránka: www.konzument.cz

12.2 K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

13 VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

13.1 Všechna oznámení mezi Objednatelem a Poskytovatelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím Webové stránky, nebo prostřednictvím e-mailu Poskytovatele info@wiibloo.cz a e-mailu Objednatele uvedeného  v Poptávce nebo ve Smlouvě. 

13.2 Objednatel a Poskytovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.

13.3 Objednatel prohlašuje, že vůči fyzickým osobám uvedeným ve Smlouvě splnil informační povinnosti dle čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ohledně předání osobních údajů takové osoby Poskytovateli a v tomto ohledu již Poskytovatel, jakožto samostatný správce, nemusí příslušné fyzické osoby dále informovat.

14 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek nebo Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.2 Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na Webové stránce a informace o tomto doplnění a/či změně bude Objednateli zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v Poptávce či Smlouvě. V případě nesouhlasu Objednatele s novým zněním Obchodních podmínek a bude-li se jednat o případ dle ustanovení § 1752 Občanského zákoníku má Objednatel právo Smlouvu ukončit výpovědí dle podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami.

14.3 Poskytovatel je oprávněn uvádět poskytování plnění Objednateli dle Smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci.  

14.4 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

14.5 Objednatel souhlasí, že Poskytovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část. Objednatel nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Poskytovatelem bez písemného souhlasu Poskytovatele.

14.6 Objednatel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

14.7 Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

14.8 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23/10/2018.